La nostra missió

El Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra (COEA) té com a principal missió la de vetllar perquè les activitats professionals en l’àmbit de l’economia i l’administració d’empreses ofereixin a la societat andorrana les garanties suficients de qualitat i competència, així com el desenvolupament de nous serveis i l’ampliació del programa formatiu que s’ofereix actualment. 

Tal i com s’estableix en l’Article 5 dels seus estatuts, són funcions del COEA les següents:


Ordenar i reglamentar

Ordenar i reglamentar, en el marc de les competències que la legislació vigent atribueix als col·legis professionals, l’exercici professional mitjançant l’establiment de normes tècniques i ètiques d’actuació.

Exercir

Exercir la potestat disciplinària sobre els col·legiats en els termes previstos a la legislació vigent i a les normes pròpies.

Promoure i facilitar

Promoure i facilitar la formació professional continuada dels col·legiats.

Col·laborar

Col·laborar amb l’Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius o bé per mitjà d’informes que sol·licitin òrgans o autoritats administratives i judicials.

Vetllar

Vetllar perquè l’exercici professional dels col·legiats s’adeqüi a les normes ètiques i jurídiques que regulen la professió i garantir que es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional.


Vetllar perquè l’activitat professional ofereixi a la societat les garanties suficients de qualitat i competència, i actuar contra els actes d’intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars.


Col·laboracions

Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos dels ciutadans directament vinculades amb l’exercici de la professió d’economista.


Informar

Informar, si així n’és requerit, dels projectes de disposicions generals que afectin l’exercici de la professió d’economista.

Facilitar

Facilitar informació en matèria d’honoraris professionals.

Aprovar

Percebre, d’acord amb la normativa vigent, les taxes per la prestació de serveis corresponents a aquestes funcions públiques.

Percebre

D'acord amb la normativa vigent, les taxes per la prestació de serveis corresponents a aquestes funcions públiques.

Organitzar activitats

Organitzar activitats i prestar serveis comuns de caràcter professional o que puguin ésser d’interès per als col·legiats.

Intervenir

Intervenir, per via de mediació o d’arbitratge i a instància de les parts interessades, en els conflictes professionals que es puguin produir entre col·legiats o entre aquests i terceres persones.