Com col·legiar-se

La titulació requerida per ingressar al Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra és un títol acadèmic superior amb un mínim de 240 crèdits ECTS (sistema de transferència de crèdits europeu) en Economia o Empresarials.  

Documentació a portar

 

A continuació es llista la documentació a complimentar i adjuntar per tal de ser membre del Col·legi d'Economistes d'Andorra:

  Sol·licitud de col·legiació signada adreçada al Col·legi

  Fotocòpia del passaport andorrà o document d'identitat estranger amb el certificat de residència a Andorra

  Una fotografia recent de carnet  

  Xec de 100€ (import corresponent a la quota d'inscripció) a nom del Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra

  Fotocòpia compulsada o resguard original del títol  

  L'imprès de domiciliació bancària, degudament omplert i signat:

Domiciliació bancària

  L'imprès de dades, degudament omplert i signat:

Dades col·legiat

  Autorització adreçada al Col·legi d'Economistes per tal de donar autorització expressa al mateix per gestionar les seves dades personals amb el Ministeri competent encarregat de la validació de les candidatures presentades

  Autorització de Govern d'exercici de professió titulada d'economista (només pels professionals que exerciran per compte propi):

   Sol·licitud    

  Certificat d'assegurança de responsabilitat civil (només en cas d'exercir la professió per compte propi)

  Document acreditatiu de que s’està en possessió del nivell B2 de Llengua Catalana emès pel Govern d’Andorra, o equivalent degudament reconegut pel Govern d’Andorra


Tràmits a realitzar a Govern

 

La persona interessada s'ha d'adreçar al Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i demanar la Sol·licitud de reconeixement acadèmic de titulacions d'ensenyament superior.

 Sol·licitud de reconeixement acadèmic de Titulacions d'Ensenyament Superior: 

   Sol·licitud    


La persona interessada ha de lliurar al Servei de Tràmits la sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent:

  Passaport / DNI per als no andorrans

  Currículum vitae

  Títol a reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)

  Traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès


  Suplement europeu al diploma del títol que es vol reconèixer, per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (original o fotocòpia autenticada*)

o

  Certificat de notes del títol que es vol reconèixer (original o fotocòpia autenticada*)


*El títol, el suplement europeu al diploma i el certificat de notes han de ser degudament legalitzats amb la Postil·la de La Haia o per via diplomàtica